DEN LOKALE AFDELING AF HØREFORENINGEN I GENTOFTE
Referat af årsmødet den 21. februar 2023 kl 17.30 – 20 på Frivilligcentret, Hellerupvej 24, 1. i Hellerup.
Årsmødet indledtes med oplæg af Gina Pickering fra hørehjælpemiddelfirmaet Phonic Ear om aktulle løsninger til mobiltelefoner, samtaler og TV. Deltagerne havde god mulighed for at stille spørgsmål om egne høreproblemer, hvilket man benyttede sig flittigt af. Der var 22 fremmødte.
Efter en kort pause med forfriskninger indledtes det egentlige årsmøde. Dagsorden ifølge vedtægter for Høreforeningens lokalafdelinger.

 1. VALG AF DIRIGENT: Bestyrelsens foreslåede kandidat, Iben Overgaard fra Lyngby/Taarbæk lokalafdeling blev valgt. Referent: Grete Boisen.
 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN: Dirigenten bemærkede, at pkt 11 og 12 var identiske og foreslog, at de blev slået sammen. Herefter godkendt.
 3. ÅRSBERETNINGEN, fremlagt af formand Karin Hovgaard Christiansen: Året 2022 har været særdeles aktivt både med hensyn til enkeltstående arrangementer og fortløbende aktiviteter. Vi har haft to faglige foredrag (om tinnitus og om at leve godt med sit hørehandicap), 6 museumsbesøg (Glyptoteket, Davids Samling, Ordrupgård, Skomuseet samt 2 gange på Øregård) og en kulinarisk udflugt til Skåne. Alle arrangementer med mobil teleslynge (Tourguide). På museerne desuden mobil skrivetolk. Brugerbetaling a 20 kr pr gang. Busturen til Skåne havde dog et højere deltagergebyr. Rådgivningen har kørt 2 gange om måneden undtaget sommertiden, strikkeklubben 1 gang om måneden, og læseklubben 1 gang om måneden i sæsonen (vinterhalvåret). Til læseklubben har vi haft skrivetolk. Lokalafdelingen har egen hjemmeside og udsender nyhedsbreve, begge dele åbne for indlæg udefra. Bestyrelsesmøder har været afholdt ca en gang om måneden. Beretningen godkendt af forsamlingen.
 4. ØKONOMI HERUNDER GODKENDELSE AF REVIDERET REGNSKAB, fremlagt af kasserer Rosanna Schleusener: Kontingentet, (som er 1/3 af kontingentet til Høreforeningen) og diverse tilskud beløb sig til 28.660 kr., mens forbruget nåede op på 45.000 kr, så lokalafdelingen har spist af formuen i 2022. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
 5. ARRANGEMENTER I 2023, fremlagt af Helle Husted-Andersen: Der er planlagt besøg på Kastrupgård Museum den 23. marts og en bustur til Holmegårds Museum den 22. april. Begge dele med brugerbetaling (Kastrupgård 20 kr og Holmegård 250 kr). Et besøg på Politimuseet endnu ikke planlagt i detaljer. Dette sidste besøg kunne være egnet som et bedsteforældre/børnebørn-arrangement. Desuden efterlyste Helle ideer og forslag fra deltagerne.
 6. INDKOMNE FORSLAG: Ingen.
 7. VALG AF FORMAND: Karin ønskede ikke genvalg og udtrådte samtidig af bestyrelsen. Grete valgt til ny formand.
 8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER: Karen Smith Nielsen ændrede status fra suppleant til ”rigtigt” bestyrelsesmedlem.
 9. VALG AF SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN: Tove Eriksson valgtes som ny suppleant.
 10. VALG AF REVISOR: Peter Lundh valgtes til at fortsætte som revisor.
 11. VALG AF REVISORSUPPLEANT: Ingen valgt.
 12. GODKENDELSE AF HANDLEPLAN FOR 2023: Dette punkt skulle med ifølge vedtægterne. Den afgående bestyrelse havde valgt at overlade punktet til den nyvalgte.
 13. UDPEGNINGER TIL DANSKE HANDICAPORGANISATIONER OG ANDRE REPRÆSENTATIONER: Karin fortsætter som Lokalafdelingens repræsentant i DH.
 14. EVENTUELT: Intet.

(Formandens underskrift) (Dirigentens underskrift)