Referat af årsmøde 21/2-2022 Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling

 1. Iben Overgaard valgt til dirigent og konstaterede årsmødet for lovligt.
 2. Dagsorden godkendt. Af praktiske grunde blev punkt 4 (regnskab) byttet om med punkt 3 (beretning).
 3. Økonomi, herunder regnskab: Medlemsaktiviteter og nyanskaffelser oversteg både kontingentindtægter og tilskud fra diverse søgte fonde. Lokalafdelingen har derfor fået et mindre underskud, som dækkes af afdelingens formue. På mødet var der enighed om, at de to lyttesystemer, som Lokalafdelingen nu ejer, nemlig Tourguide-anlægget for høreapparatbrugere leveret af Oticon og bordmikrofonanlægget leveret af Scantone, bør figurere i regnskabet som værdier, der findes i Lokalafdelingen.
 4. Bestyrelsens beretning: Aktiviteterne fra årets første 3 kvartaler blev fremlagt og godkendt på årsmødet 27.9.2022. Årets sidste kvartal bød på udflugt til Nationalmuseets vikingeudstilling med skrivetolk og tourguideanlæg samt fælleskaffe. Turen var velbesøgt og populær. Desuden er afholdt hørevejledning 2 gange om måneden og strikkeklub 1 gang om måneden som sædvanligt.
 5. Ingen indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen: Der var to på valg: Kirsten Rasmussen og Helle Husted-Andersen, som begge genvalgtes. Desuden valgtes vores hidtidige revisor Rosanna Schleusener til nyt bestyrelsesmedlem.
 7. Karen Smith Nielsen genvalgtes til bestyrelsessuppleant.
 8. Lokalafdelingens nyligt afgåede kasserer Peter Lundh tilbød at lade sig vælge til kritisk revisor.
 9. Ikke muligt at vælge revisorsuppleant.
 10. Handleplan 2022 udskudt til den nye bestyrelse.
 11. Fraværende Karin Hovgaard Christiansen ønskede fortsat at være Lokalafdelingens repræsentant i DH og genvalgtes til posten.
 12. Eventuelt: Intet.

Referenter: Rosanna Schleusener og Grete Boisen