29.8.2022 kl 14 – 16. Referat af bestyrelsesmøde i Høreforeningens lokalafdeling i Gentofte hos Rosanna.
Fremmødt: Karin, Rosanna, Helle, Karen og Grete. Desuden 2 skrivetolke. Afbud fra Kirsten.

Pkt 1: Ordstyrer Karin. Referent Grete.
Pkt 2: Dagsorden godkendt. Referat fra sidst ligeledes.
Pkt 3: Brainstorming om aktiviteter i 1. halvår af 2023:
a) Ny bustur med deltagerbetaling: Holmegård glasværk, evt med afstikker til Gisselfeld/Gavnø/ sporvejsmuseet. Malergården på Fyn kombineret med parkvandring, hvor deltagerne kan rystes sammen.
b) forårstur til Øregård. Gratis.
c) fagligt arrangement: fx en HA-producent, vi endnu ikke har inviteret, der fortæller om HA-nyheder, samarbejde medlem HA og mobil o.lign. Arrangementet kunne evt blive tema for det kommende årsmøde i februar 2023.
For at få mere fastlagt aftalte vi et ekstra bestyrelsesmøde i september, nemlig den 19.9 kl 14 – 16 hos Helle.

Pkt 4: Annoncering/hvervning af nye medlemmer:
Karin omtalte rådhusdagene 3.-6. oktober, hvor DH i Gentofte står for en bemandet stand med oplysningsmateriale fra de forskellige foreninger. Rådhusdagene består af kaffebord for seniorer, foredrag og underholdning, og i pauserne skal de forskellige stande i Rådhussalen besøges af deltagerne. Interesserede kan kontakte Karin vedr. vagter på standen i dagene. Helle vil checke vores folder, skal der laves flere etc.

Pkt 5: Økonomi, bank, cvr-nr:
Peter står stadig som ejer af lokalafdelingens cvr-nr. På mødet aftalt, at Rosanna kontakter Peter, hvorefter de sammen får flyttet ejerskabet til Rosanna i hendes egenskab af kasserer.
Grete vil kontakte foreningsbanken og spørge, hvorfor Karin og Rosanna endnu ikke har adgang til bankkontoen. Vi har bestemt at Karin og Rosanna har prokura, og at Gretes adgang til kontoen stoppes.

Pkt 6: Erfaringer fra busturen til Skåne mhp kommende busture: Antal: 17. Alle pladser besat trods to afbud. Bagerste sæde umageligt at sidde på under kørslen. Ruderne var lidt for mørke. Tourguide virkede godt i hele bussen. Evt kan planlægges med mere information under kørslen.
Pkt 7: Læseklub for Hørehæmmede på Hovedbiblioteket med start 7/9 kl 14 – 15.30. Foreløbig tilmeldt 6 deltagere. Helle ansvarlig.
Pkt 8: Øregård museum 13.10 kl 13 og Wiblings foredrag i Øregårdssalen 27.10 kl 19-21 er uden deltagerbetaling. Tilmelding via hjemmeside, foreningsmail, eller Gretes mail eller telefonisk på Gretes tlf-nr. Ved foredraget står Helle og Rosanna for fortæringen. Kirstens tlf.nr er stadig telefonnummeret til Lokalafdelingen med fast åbningstid.