REFERAT af
bestyrelsesmøde mandag den 21. september 2020 kl 10-12.30 i Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling.
Mødet holdt hos Helle Husted-Andersen, Øregårds Alle 23, 2900 Hellerup.
Deltagere: Karin Hovgaard Christiansen, Kirsten Rasmussen, Helle Husted-Andersen, Peter Lundh, Grete Boisen. Desuden 2 skrivetolke.
Referent: Grete Boisen.

PUNKT 1: Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
PUNKT 2: Godkendelse af referat fra 26. august 2020. Godkendt.
PUNKT 3: Orientering siden sidst:
a) Villabyerne har ændret deres betingelser for at få arrangementer i bladet. Nu optager man kun arrangementer, som findes i Kultunaut. Helle undersøger de nye procedurer.
b) Karin har deltaget i kursus på Frivilligcentret om foreningsarbejde, søge fonde mv. Teleslyngen i kursuslokalet fungerede ikke. Karin bringer sagen op i DH som Høreforeningens repræsentant.
c) Grete oplyste, at der pt er 14 tilmeldte udover tolke til Øregård den 27. september. Grete aftaler et så coronavenligt efterspil som muligt med cafeen. Helle sender reminder-indbydelser ud til naboafdelinger.
PUNKT 4: Debat om design og indhold af den nye hjemmeside, udkast til folderen og fremtidig arbejds- og ansvarsfordeling i bestyrelsen.
a) Den nye hjemmeside har nu erstattet vores 1. hjemmeside. Der er fortsat forskellige opfattelser af, hvad hjemmesiden skal kunne og rumme, og vi kom ikke nærmere på en endelig afklaring. Hjemmesiden vil være under fortsat udvikling i den første tid. Ansvaret for den løbende opdatering er endnu ikke fastlagt. Helle og Peter arbejder videre med hjemmesidens funktion og udformning, forholdet til blog og facebook mv. Vi andre færdigformulerer vores aftalte bidrag til hjemmesiden. Punktet genoptages på næste møde.
b) Helles nye folder er færdig og fik ros for sit friske design, lette tekst og smukke, originale illustrationer. Folderen kan uddeles personligt og lægges på fx behandlingssteder, hvor mennesker med høreproblemer kommer. I det omfang det er tilladt aht corona-problematikken.
c) Afklaring af fremtidig arbejds- og ansvarsfordeling internt i bestyrelsen genoptages på næste møde.
PUNKT 5: Næste nyhedsbrev. Forfattes af Peter. Helle sender tekstforslag vedr. annoncering af det kommende foredrag om demens/hørenedsættelse. Karin ønsker lidt reklame for yogaholdet, som nu kun tæller 4 deltagere.
PUNKT 6: Arbejds- og ansvarsfordeling indtil næste bestyrelsesmøde. Intet nyt aktuelt.
PUNKT 7: ÅRSMØDE 2020 (8. februar 2021). Grete booker lokale og satser på Frivilligcentret. Foredrag på årsmødet endnu ikke på plads. Emne: Hvad er et høreapparat: et medicinsk hjælpemiddel eller et avanceret headset? med en forsker fra fx DTU. Grete ansvarlig for arrangementet. Karin ønsker handleplan som punkt på årsmødet. Endelig udformning af dagsorden udsat til næste bestyrelsesmøde.
PUNKT 8: Eksternt samarbejde:
a) Regionsmøder: giver god orientering om andre lokalafd.s forhold i regionh. Vi satser på samarbejde fremfor sammenlægning. Desuden er regionsmøder en orienteringskanal til og fra . Peter vil følge med i HB’s arbejde og rapportere eventuelle ønsker fra os til HB eller til vores regionsmødedeltager. Grete og evt flere fra vores lokalafdeling deltager i møderne. Næste møde lørdag den 21. november i Gentofte. Grete booker lokale på Frivilligcentret, som ligger tæt på Hellerup st., og meddeler tilbage til Jeppe, at vi gerne vil afholde mødet.
b) Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Gentofte: Karin er vores repræsentant.
c) Dansk Vandrelaug i Gentofte (DVL): Aftalt gåtur onsdag den 30. september kl 10 fra Gentofte station. Gåtur i Bernstorffsparken, ca 7 km. Egen mad og drikke medbringes. Personlig tilmelding direkte til DVL. Turen er gratis.
d) Lyngby-Taarbæk Lokalafdeling: Pt ingen aftalte fællesarrangementer. Vil blive taget op senere.
PUNKT 9: Kommende bestyrelsesmøder. Næste møde den 19. oktober kl 10-12 hos Helle. Vi enedes om et fysisk møde. Skulle en af os være nødt til at gå i karantæne, kan vedkommende følge med hjemmefra på zoom. Deadline for Hørelsens nr 6 er 26. oktober. Bladet udkommer 30. november.
PUNKT 10: Eventuelt.
Helle tilbød at lave flyer og udskrive sin smukke plakat om demensforedraget i A3-format til ophængning fx på Hovedbiblioteket.
Om zoom: hvis det bruges længere end 40 min. ad gangen, koster det penge. Hvem står som host til fx bestyrelsesmøder via zoom? Peter oplyste, at Høreforeningen hoster zoommøder med skrivetolkning.
Peter har oprettet et online kursus i totalkommunikation, der løber over 6 gange som zoom-møder med skrivetolkning. Der er flere end 20 tilmeldte fra hele landet.