Bestyrelsesmøde den 28.3.22 kl 14 – 16 i Høreforeningens Gentofte-afdeling hos Helle Husted-Andersen, Øregårds Alle 23, 2900 Hellerup.
Fremmødt: Karin, Rosanna, Helle, Karen og Grete. Afbud fra Kirsten. 2 skrivetolke deltog.
Ordstyrer: Karin. Referent: Grete

Punkt 1: Dagsorden godkendt.
Punkt 2: Referat fra sidst var årsmødereferatet, som er godkendt af dirigenten på årsmødet.
Punkt 3: Aktiviteter frem til juli 2022: Turen til Øregård Museum er færdigplanlagt. Vært er Grete. Turen til Ordrupgård torsdag den 19. maj kl 13 er færdigplanlagt af Helle, der imidlertid ikke selv kan deltage pga operation. Begge ture med egenbetaling på 100,- kr og omfatter entre, guide, og cafebesøg. Ellers ikke flere arrangementer i foråret udover de sædvanlige rådgivninger.
Vedrørende efteråret 2022: Vi sigter efter 3 arrangementer: et fagligt, et kulturelt og et med børnebørn. Som det faglige arrangement blev foreslået: betydningen af ikke-verbale udtryk i kommunikation. Karen vil kontakte sin datter, som arbejder på Retorik, KUA. Det kulturelle og familiære arrangement endnu ikke besluttet.
Helle orienterede om læsekreds for hørehæmmede i samarbejde med Hovedbiblioteket. Læsekredsen vil løbe over 5 gange, en gang om måneden med start i efteråret. Der er valgt 5 korte bøger, og vi læser en bog pr gang. Skrivetolk til møderne. Tilmelding til Helle.
Punkt 4: Medlemshvervning: Helle foreslog artikel i Hørelsen og Villabyerne om lokalafdelingens arbejde. Karin formulerer opslag om arrangementer til Hørelsen og kultunaut. Forslag til nyhedsbrev fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Foldere/flyers til omdeling: Helle tilbød at lave flere efter behov.
Punkt 5: Status på bordmikrofonerne: Vi har stadig svært ved at få lyd fra anlæggets mikrofoner gennem telespolen i vores høreapparater. Der bør aftales endnu et instruktionsbesøg fra Scantone.
Punkt 6: Næste bestyrelsesmøde den 2. maj kl 14 hos Karen, Ellemosevej 99, 2900 Hellerup. Karin bestiller skrivetolk og udsender dagsorden. Mødets varighed: max to timer.
Punkt 7: Kampagne på plejecentre: Udsat. – Punkt 9: Se punkt 4.
Punkt 10: Vedr. Kirstens telefontid på aktivitetslisten: Formulering ændres, så der står «fra 9-10, bedst onsdag».
Punkt 11: Vedr de sidste af Peters gamle opgaver i bestyrelsen: e-mailadressen gentofte@hoereforeningen.dk overgår til Karin, der også har password til medlemsdatabasen. Karin orienterer sekretariatet. Cvr-nummeret står stadig i Peters navn: Karin overtager, hvilket også indebærer digital medarbejdersignatur, og orienterer Peter om det.
Punkt 12: Regnskab, afregning af udgifter, udlæg osv: Rosannas hverv som kasserer er gået igennem til Nordea, men hun har endnu ikke fået adgang til kontoen via sin netbank. Indtil det sker, benyttes Gretes adgang, som stadig er åben.
Punkt 13: Der betales intet tilskud til regionsmøder i 2022, da kassen pga corona-tiden er velpolstret.