17/10 2022, kl 14-16: bestyrelsesmøde hos Helle, Øregårds Alle 23, 2900 Hellerup. .
Fremmødte: Karin Hovgaard, Rosanna Schleusener, Helle Husted-Andersen, Kirsten Rasmussen, Karen Smith Nielsen, Grete Boisen. Mødet blev skrivetolket.
Referat:
1) Karen valgt som ordstyrer, Grete som referent.
2) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst: Vi opererede med to lister: dels dagsordenen fra Karin. Dels listen over indkomne forslag til dagsordenen, også fremsendt af Karin. Det besværliggjorde både mødeledelsen, hvor de indkomne forslag forsøgtes indarbejdet i dagsordenen, og referatskrivningen bagefter.
Referat fra sidst godkendt. Grete tog til efterretning, at hendes skrifttype fremover skal være større og dermed mere letlæselig.
3) Siden sidst: Besøget på Øregårdmuseet var velbesøgt, og museets guide formidabel. Grete beklagede, at hun havde medbragt for få modtagere til tourguide-anlægget, så der ikke var nok til alle, der ønskede det. Stor tilfredshed med kaffen bagefter hos Cafe Henning.
Helle fortalte om sit gode udbytte af højskoleophold på Castberggård med tema om høretekniske hjælpemidler udover høreapparat. Bl.a. prøvede Helle et bordmikrofonanlæg, som Tonax forhandler. Vi vil gerne afprøve dette anlæg. Især fordi anlægget fra Scantone, som vi købte for et år siden, endnu ikke har fungeret tilfredsstillende på trods af udskiftning af de mikrofoner, som anlægget i første omgang blev leveret med. Da vi heller ikke har oplevet firmaet som særlig servicemindet, er Helle nu bemyndiget til at undersøge, både om Scantones system kan returneres, og tage kontakt til Tonax for at prøve deres system.
Karen havde deltaget i et arrangement på Hovedbiblioteket om vilde haver, som Grøn Guide stod for. Grøn Guide er interesseret i et fællesarrangement med Lokalafdelingen, fx til foråret.
4) Arrangementer, som skal med i Hørelsen nr 6 med deadline 27/10:
Årsmøde den 21. februar 2023 kl 17.30 i Byens Hus. Karin har fået OK fra Frivilligcentret og fra Gina Pickering fra Phonic Ear om foredrag inden årsmødet. Dagsorden efter vedtægterne. Husk formandsvalg og valg af deltagere i landsmødet.
Julebesøg på Designmuseet i Bredgade: Helle havde udarbejdet budget. Besøget udsat, da flere i bestyrelsen ikke brød sig om tage til byen i julemåneden.
Kirsten har talt med Skomuseet på Vespervej i januar. Entre 40 kr pr person med kaffe. Vi kan selv medbringe kage. Max 20 personer. Deltagerbetaling 20 kr pr person. Tilmeldingsfrist 1 uge før. Enedes om torsdag den 19. januar 2023 kl 13. Evt torsdag i ugen efter. Kirsten melder tilbage til Karin inden Hørelsens deadline.
5) Karin orienterede om fonde, som kan søges til frivilligt socialt arbejde. Både Den borgerrettede Pulje, som administreres af Handicaprådet, DH’s lokalpulje og §-18 midler fra kommunen. Desuden 2 private fonde, som Anja havde gjort bestyrelsen opmærksom på. Vi vil gå efter arrangementer med deltagerbetaling, bl.a. for at have styr på tilmeldingerne.
6) Forårsprogram 2023: Karen orienterede om Kastrupgårds særudstilling, som starter primo februar. Museet har desuden 4 faste udstillinger med bl.a. grafik og glas. Fortæring i museets kantine. Turen fastlagt til den 23. marts kl 13. Karen orienterer museet. Karin søger penge til bustransport. Lykkes det ikke, afvikles besøget med egen transport.
Øregårds aktuelle udstilling, som vi netop har set, løber frem til juni 2023. Nyt besøg på museet udsat til efteråret 2023.
Bustur til Holmegård Glas- og keramikmuseum med frokost og deltagerbetaling. Rosanna og Helle ansvarlige. Helle havde udarbejdet budget for museumsbesøget. Helle ansøger også om fondsmidler til turen. Aftalt: lørdag den 22. april 2023.
7) Næste bestyrelsesmøde er hos Grete: 28. nov. Kl 14 – 16.
8) Økonomi, bank mv: Bestyrelsen har givet prokura til Rosanna. Endnu ikke udbetalte udlæg er fortsat hos Grete og overdrages til Rosanna, når hun har fået adgang.
Karin har adgang til lokalafdelingens medlemsliste og mailadressen: gentofte@hoereforeningen.dk. Karin har orienteret Erhvervsstyrelsen om, at hun overtager administrationen af lokalafdelingens cvr-nr.
Helle har adgang til alt på den hjemmeside, hun styrer.
Peter kontaktes af Grete vedr. overdragelse til vores nye cvr-administrator Karin.
Desuden check af abonnement vedr. lokalafdelingens hjemmeside. Kommende kontingentopkrævninger skal sendes til Helle.
9)Kommende arrangementer: Intet nyt under læseklubben og rådgivningen.
Foredrag med Thomas Wibling den 27. oktober kl 19-21. Helle aftaler fortæring med Cafe Henning. Da arrangementet slutter 1 time efter bibliotekets åbningstid, betales leje af Øregårdssalen 600,- kr. Efter aftale sender Grete lokalafdelingens cvr-nr til bibliotekets kontaktperson, så man kan udfærdige en regning.
10) Eventuelt: Intet.