Referat af bestyrelsesmøde i Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling mandag den 23. november kl 10 – 12.30 hos Helle, Øregårds Alle 23, 2900 Hellerup.
Deltagere: Karin Hovgaard Christiansen, Kirsten Rasmussen, Helle Husted-Andersen, Grete Boisen. Peter Lundh er gået i isolation hjemme for at undgå corona-smitte. Grete er referent.
Punkt 1: Dagsorden godkendt efter tilføjelse af et nyt punkt, nemlig Puljen til 1000 nye Fællesskaber mod Ensomhed. Punktet behandlet under punkt 4.
Punkt 2: Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. oktober godkendt.
Punkt 3: Siden sidst. Det nyligt afholdte foredrag i Øregårdssalen om demens/hørenedsættelse blev en succes med 25 deltagere. Trods stort forarbejde med sådan et arrangement (annonceringer, nyhedsbrev, plakat + ophængninger, folder/flyers + omdeling, møder vedr. kontrol af høreteknikken i foredragslokalet mv) var der enighed om at afholde flere af slagsen og med annoncering, der rækker ud over vores egne medlemmer.
Punkt 4: Den nye pulje til forebyggelse af ensomhed søges på 3 måder efter størrelsen af det beløb, man søger om. Der er beløb op til 100.000 kr. Deadline for beløb af mellem 10 – 15.000 kr er 14.12. 2020. Vi drøftede både fysiske og virtuelle aktiviteter, ikke mindst med obs på hørehæmmede Gentofteborgere, vi ikke ser til vores arrangementer. Fx mindre grupper som fx strikkeklubben eller yogaholdet, hvor samme deltagere mødes, også flere gange. Forslag: bogklub, gerne med foredragsholder/oplægsholder af og til, vinsmagning, julekasse med ginsmagning på zoom, eller juledekorationer også virtuelt. Desuden ønsker vi et eller flere sæt transportable bordmikrofoner, som vil gøre det lettere fx at strikke og sludre samtidig. Og måske der også kunne søges om dækning af transportudgifter til gangbesværede deltagere til fysiske arrangementer.
Helle indhenter tilbud hos Scantone, som har udstyret frivilligcentret med teleslyngeanlæg. Karin og Helle søger desuden vejledning hos Linda på sekretariatet vedr udformning af puljeansøgning.
Zoom-foredrag om CI med Jesper Andersen, RH, den 13. januar 2021 køres af Peter.
Punkt 5: Hjemmesiden. Helle opfordrer til flere indlæg på siden, og at man jævnligt går ind og kigger på den. Jo mere trafik på siden, jo bedre. Helle laver flere foldere til uddeling lokalt.
Punkt 6: Nyhedsbrev. Der er kun blevet til 2 i år pga nedlukning i foråret og næsten en måned i efteråret. Kommende nyhedsbreve kunne muligvis blive lidt mere farverige og fx med billeder? Og måske også lidt om allerede afholdte arrangementer, som blev en succes? Peter ansvarlig.
Punkt 7: Årsmødet den 8. februar 2021 på Frivilligcentret. Lokalet er booket. Vi følger centrets corona-restriktioner. Foredragsholder er audiologisk konsulent Pia Lund, Widex, som vil fortælle om samarbejdet mellem høreapparatet og eksterne lydkilder som fx mobiltelefonen om at skabe bedre hørelse i hverdagen. Pia ønsker ikke honorar. Aftalt formøde og syn af lokalet med Pia den 20. januar 2021 kl 10. Efter foredraget bydes på en forfriskning inden årsmødet. Dirigent klar. Karin udarbejder forslag til handleplan for 2021, til vedtagelse på årsmødet. Grete ansvarlig for arrangementet.
Punkt 8: Eksternt samarbejde.
Regionsmøder: Mødet den 21. november skulle Gentofte have stået for. Det blev aflyst i fysisk form, og der var modstand mod at holde det virtuelt. Foreløbig ikke aftalt ny dato.
DH-møder: Karin er vores repræsentant og Peter suppleant. De seneste formøder til handicaprådsmøderne er blevet holdt som telefonmøder, som er for svære at deltage i for vores repræsentant. Karin (og Peter) følger i stedet med via fremsendt skriftligt materiale. Deltager i årsmødet i foråret.