Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling – referat af bestyrelsesmøde den 31. maj 2021 kl 11-13
hos Grete, Blidahlund 3, st mf, 2920 Charlottenlund.

Tilstede: Karin Hovgaard Christiansen, Helle Husted-Andersen, Kirsten Rasmussen, Peter Lundh, Karen Smith Nielsen og Grete Boisen. (Desværre ikke muligt at skaffe skrivetolkning.)

PUNKT 1: Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af ekstrapunkt om yogaholdet, ønsket af Kirsten.

PUNKT 2: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Punktet ikke behandlet.

PUNKT 3: Ansøgninger til genåbningsarrangementer hos diverse fonde og puljer: Helle har formuleret ansøgning til DH’s Lokalpulje om en udflugt til Arken med frokost i lejet bus. Budgettet for turen er på 12.770 kr incl moms beregnet på 24 deltagere, og turen planlægges afholdt den 18. september 2021. Ansøgningen er afsendt.
Helle oplyste om Veluxfondens 65+ fond, som kunne ansøges om tilskud til indkøb af transportable trådløse bordmikrofoner til brug ved bestyrelsesmøder, møder i strikkeklubben og andre møder i diverse lokaler. Aftalt at Helle går videre med begge spændende projekter. Både besøget på Arken og med ansøgning til 65+ fonden.
Desuden brugte vi pkt 3 til planlægning af øvrige arrangementer i efteråret 2021: Søndag den 5. september rundvisning på Øregårds aktuelle udstilling med efterfølgende fælles kaffebord i cafeen. Mødetid kl 13. Grete aftaler med museum og cafe. Peter bestiller tolke.
Vi talte også om et familiearrangement op mod jul: Julemarked med efterfølgende frokost og bustransport. Fx på Kronborg, Designmuseet, Geologisk Museum eller Vikingemuseet i Roskilde med guide. Geologisk Museum har bl.a. en udstilling om dinosaurer. Dato ikke fastlagt. Karen og Helle arbejder videre, og vi diskuterer mere på næste møde.
Rådgivning fortsætter på Hovedbiblioteket som tidligere med to gange om måneden: den 1. lørdag fra kl 11 til 13 og den 3. mandag fra kl 16.30 til 18. Bestyrelsen og Karen deltager.
Helle tager fortsat hånd om lokalafdelingens hjemmeside.
Endelig enedes vi om at opgradere strikkeklubben til en egentlig aktivitet under Lokalafdelingen.

PUNKT 4: Regionsmøde lørdag den 12. juni afholdes i Gentofte. Frivilligcentret havde ikke plads til os, men heldigvis skaffede Peter plads på Kommunikationscentret på Rygårds Alle 45, i festsalen på 3. sal, som er veludstyret med høretekniske hjælpemidler. Grete bestiller fortæring, og Peter og Grete mødes den 11. juni kl 10 på centret for check af udstyr og lån af nøgle.

PUNKT 5: Årsmøde i september. Pga nedlukning i foråret er årsmødet udsat til den 27. september kl 17. Årsmødet indledes med et foredrag af Pia Lund fra Widex Nordic om høreapparaters smarte samarbejde med de øvrige tekniske hjælpemidler, som vi betragter som uundværlige. Ikke mindst mobiltelefonen. Efter en pause med forfriskninger afholdes årsmødet. Grete annoncerer mødet i Hørelsen og HF’s hjemmeside, og Peter forespørger om lokale på Kommunikationscentret og bestiller tolke. Formanden er på valg og ønsker ikke genvalg, men modtager gerne valg til bestyrelsen, og kassereren ønsker at stoppe både som kasserer og medlem af bestyrelsen. Det bliver aktuelt med omrokeringer i bestyrelsen, og der behøves også nye medlemmer. Karin vil kigge på rekrutteringsmuligheder. Helle lægger årsmødet på vores hjemmeside.
Desuden drøftedes det forhøjede bankgebyr på vores foreningskonto. Helle vil undersøge, om det kan fås billigere andre steder.

PUNKT 6: Evaluering af Lokalafdelingens zoom-foredrag i januar. Punktet ønsket af Peter, som både har fået ideen til zoomforedraget, været med til den tekniske afvikling og bagefter evalueret udbyttet ved et virtuelt spørgeskema udsendt til deltagerne. Gentofte er foreløbig den eneste lokalafdeling, som har arrangeret foredrag på zoom, og der var deltagere fra hele landet. Erfaringerne herfra kan bruges af Døvblevne- og Tolkebrugerudvalget og Høreforeningen i øvrigt til at videreudvikle tilbud om zoomforedrag i foreningsregi.

PUNKT 6B: Kirsten ønskede vores løbende yogahold nedlagt. Der er stort set ingen, der bruger tilbuddet mere. Karin vil skrive til holdets lærer Kirsten om vores beslutning.

PUNKT 7: Næste møde: Den 23. august kl 11-13 hos Grete. Peter bestiller tolke, og Helle arrangerer fortæring.

PUNKT 8: Eventuelt: Intet.

Referent: Grete