Referat af bestyrelsesmøde i Høreforeningen, Gentofte Lokalafdeling onsdag 26.august kl 10-12.30. Hos Grete: Blidahlund 3, st mf, 2920 Charlottenlund.
Deltagere:Grete Boisen(GB), Peter Lundh(PL), Kirsten Rasmussen(KR), Karin Hovgaard(KH) og Helle Husted-Andersen(HHA). KH referant.
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.
Punkt 3: Samarbejde med Dansk Vandrelaug(DVL)
Det blev besluttet at etablere et samarbejde med DVL, Gentofte med 4-5 årlige ture. DVL står for planlægning af turene og Høreforeningen kobler sig primært på lokale ture, der er max er på 8 km. Tilmelding sker til Høreforeningen/Karin. Deltagere, der ikke er medlem af DVL betaler for deltagelse, normalt er prisen 30 kr. pr person. Deltagerne medbringer selv mad og drikke til turen. Karin er ansvarlig også for at medbringe FM-anlægget. Turene annonceres på Høreforeningens hjemmeside og nyhedsbrev – om muligt også i Hørelsen og evt. Villabyerne. Første tur er 30/9 til Bernstorffsparken. Vi afventer at DVL, Gentofte træffer beslutning om samarbejdet.

Punkt 4: Hjemmeside i forandring. Generel drøftelse af, hvad vi synes den skal dække og forholdet til Høreforeningens hjemmeside.
Der var en skarp drøftelse af målgrupperne for hjemmesiden, af ansvaret for indhold og design. Det blev nævnt, at hjemmesiden, i det foreliggende udkast, var rettet mod medlemmer, erfarne HA-brugere og at sproget var for indforstået. Det var et ønske fra flere, at hjemmesiden blev designet, så den henvende sig til alle borgere med interesse for anvendelse af HA og kommunikationsudstyr. Det var også et ønske, at hjemmesiden fik et design, som er godt, indbydende, farverigt og let at læse hurtigt på mobiltelefoner. Flere ønskede, at hjemmesiden spredte viden om høreapparater, kommunikationsudstyr, rådgivning, aktiviteter, nyttige link og adresser.
Helle meddelte, at brochuren, der er knyttet til hjemmesiden, først kan udgives, når hjemmesiden er færdigredigeret og indholdet er relevant i forhold til brochuren.
Mellem Helle og Peter var der nogle tekniske drøftelser om hvilket system, der var bedst at anvende. Helle påtog sig ansvaret for at komme med et alternativt forslag (wordpress) til Peters udkast (one.com). Helle ønskede også at inddrage flere bestyrelsesmedlemmer i en arbejdsgruppe om hjemmesidens design, farver, tekster osv. Peter og Helle fortsætter debatten via mail.
Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan træffes beslutninger udenfor bestyrelsesmøderne, medmindre alle medlemmer har tilkendegivet enighed om en given beslutning.
Der var enighed om at prioritere:
Arrangementer
Nye Brugere af HA
Brug af Apps
Brug af kommunikationsudstyr
HA-typer

Der var også enighed om, at dagsordner, referater og andre informationer kunne gøres tilgængelige på hjemmesiden.

Karin laver et indlæg til hjemmesiden i samarbejde med Kirsten om kommunikationsudstyr/hjælpemidler

Punkt 5. Bestyrelsesmøde før hver deadline til Hørelsen?
Hørelsen kommer 6 gange årligt og vi satser på at afholde bestyrelsesmøde umiddelbart før deadline.

Punkt 6: Regionsmøderne – udsat til næste møde.

Punkt 6b. Drøftelse og arbejdsfordeling om annoncering, presseomtale, hvervning og flyers – udsat til næste møde.

Punkt 7: Næste møde

  1. oktober kl. 10 evt. på Hovedbiblioteket
    Hørelsen udkommer 30.november og der er deadline 26. oktober.