HØREFORENINGEN GENTOFTE LOKALAFDELING
Bestyrelsesmødet den 1. november 2021 hos Karin Hovgaard Christiansen, Trunnevangen 5, 2. th., 2920 Charlottenlund.
Fremmødte: Karin, Helle Husted-Andersen, Karen Smith Nielsen, Rosanna Schleusener, Grete Boisen. Desuden 2 skrivetolke. Afbud fra Kirsten Rasmussen. Ingen øvrige fremmødte.

DAGSORDEN

 1. DEL – ÅBENT FOR ALLE MED BOPÆL I GENTOFTE KOMMUNE.
 2. Ordstyrer – Karin. Referent – Grete.
 3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst. – Dagsorden godkendt med vedføjelse under punkt 6 om kassererposten. Ingen bemærkning til referatet.
 4. Forslag og prioritering af aktiviteter frem til juli 2022 samt medlemshvervning. – Aktiviteter køres i 3 spor pr sæson: Øregård, udflugt og fagligt møde.
  Årsmøde aftalt til mandag den 21. februar 2022 kl 19-21 i Lille Klaus på Frivilligcentret på Hellerupvej. Annonceres i Hørelsens nr 6/2021 og på hjemmesiden, både Høreforeningens og vores egen. Foredrag inden årsmødet: aut. psyk. Anne-Mette Mohr fra House of Hearing taler om tinnitus. Grete kontakter Anne-Mette og sørger for fortæring og bestilling af skrivetolke.
  Øregård: Vi satser på udstillingen De 4 Store i løbet af april-maj. Helle står for booking af både omvisning, cafe og tolk.
  Udflugt til Køge med bus, frokost, byvandring og eventuelt besøg på Køge Museum: Arrangementet gerne i samarbejde med Køge Lokalafdeling, der kunne hjælpe med lokal annoncering og andet praktisk. Dog står vi for udgifterne. Muligvis også i samarbejde med et lokalhistorisk arkiv i Køge. Vi budgetterer med 3000 kr for bus og 150-175 kr pr mand for frokost, og påregner en vis egenbetaling. Karin og Kirsten står for turen.
  Medlemshvervning som specifikt punkt nåede vi ikke at drøfte.
 5. DEL – MEST BUREAUKRATI
 6. Bestyrelsesmøder frem til juli 2022 vedtaget som foreslået: mandage 6/12, 10/1, 21/2, 28/3, 2/5, 20/6.
 7. Årsmøde 21/2: Behandlet under punkt 3.
 8. Opgave- og ansvarsfordeling:
  a) Regnskab: Karin og Grete har været i Nordea i forbindelse med formandsskiftet. Lokalafdelingens pluskonto er nedlagt og beløbet overført til foreningskontoen. Karin har fået fuldmagt, og Grete har beholdt sin fuldmagt og vil være kasserer frem til næste årsmøde. Fremtidige udlæg bedes opført på vores skema med kun 1 arrangement pr skema.
  b) Rådgivningscafe: Efter Helle havde forberedt et vagtskema, som blev udfyldt med 2 rådgivere pr gang. Det udfyldte skema fotokopieredes og uddeltes til deltagerne. 1. rådgivning er rykket en uge til den 8. januar, hvilket annonceres på HF-hjemmesiden og vores egen hjemmeside. Mandag 18/4 er aflyst pga påske. Rådgivningen pt lidt overset. Talt om at udbrede kendskabet til den hos praktiserende ørelæger, Kommunikationscentret mv.
  c) Telefonservice: Kirsten foreslås at overtage Gretes tlf-nr i aktivitetslisten.