Gentofte Lokalafdeling/Høreforeningen

Udkast til referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 4. oktober 2021 kl 17 – 19 på Gentofte Hovedbibliotek, 1. sal, lokale 4.
Til stede: Karin Hovgaard, Helle Husted-Andersen, Rosanna Schleusener, Karen Nielsen, Grete Boisen.
Fraværende pga sygdom: Kirsten Rasmussen.
DAGSORDEN:
Punkt 1: Valg af ordstyrer og referent. – Karin blev ordstyrer. Grete blev referent.
Punkt 2: Fordeling af opgaver. – Vi fandt det ikke nødvendigt med nogen næstformand, men vil bidrage ligeligt i bestyrelsesarbejdet. Valg af kasserer blev udsat, da ikke alle i bestyrelsen var til stede.
Punkt 3: Forslag og prioritering af aktiviteter indtil 1/7-2022. – Karin orienterede om, at selvom vi har fået nye medlemmer i løbet af året, har vi mistet ca lige så mange, og er stadig kun lige under 100 lokale medlemmer. Derfor ønskedes punktet sat højt på dagsordenen fremover, og at bestyrelsesmødedatoer koordineres med deadlines for aktivitetslisten i Hørelsen. Så det bliver nemt at se, hvad vi laver. Perioden deles op i 2: aktiviteter til Hørelsens nr 1 og aktiviteter frem til 1. juli 2022. Karin foreslog også, at første halvdel af møderne, hvor vi diskuterer aktiviteter, bliver åbne for alle, også borgere i Kommunen, der ikke er medlemmer. Årsmøde i februar 2022 skal annonceres i Hørelsens nr 6 med deadline 25. oktober. Karin finder dato og melder ud på mail.
Allerede aftalt og annonceret i Hørelsen og på hjemmesiden; fredag den 12. november kl 13: Nationalmuseets Vikingeudstilling med fælleskaffe bagefter. Med tourguide og mobil skrivetolk. Mødested på museet. Deadline for tilmelding: den 10. november.
Busudflugt til Køge udsat til foråret.
Desuden et væld af gode forslag: bustur til Nivågård, Holmegårds Glasværk, som har fået mange aktiviteter, og forårsudstilling på Øregård med ”De 4 Store”. Forslag med fagligt indhold fra Karen: Tinnitus med Anne Mette Mohr. Helle foreslog korte instruktive videoer på vores hjemmeside, der ligesom strikkevideoer på Youtube demonstrerer, fx hvordan man parrer sit høreapparat med sin mobiltelefon. Ideen fandtes fin. Kunne muligvis ske i samarbejde med sekretariatet og dermed henvende sig til hele landet. Helle frygtede, initiativet ville drukne, hvis for mange skulle involveres, og ville gå i gang straks. Vi andre glæder os til at se resultatet.
Punkt 4: Kommende bestyrelsesmøder (tid og sted): – Næste møde mandag den 1. november kl 14 hos Karin, Trunnevangen 5, 2. th.

Punkt 5: Eventuelt: – Velkommen til Rosanna som ny revisor og til Karen, som nu er valgt til suppleant til bestyrelsen. Tak til den afgående formand fra den nytiltrådte (med både tale og vingave).