Deltagere:Grete Boisen(GB), Peter Lundh(PL), Kirsten Rasmussen(KR), Karin Hovgaard(KH) og Helle H. Andersen(HHA)
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Punkt 2: Referent: KH
Punkt 3: Handleplan. PL foreslog, at der blevet iværksat en ny spørgeskemaus. Det gav anledning til en lægere debat om prioritering, den nuværende handleplan og meget andet. Det blev besluttet at tage spørgsmålet om en evt. spørgeskemaundersøgelse på som selvstændigt punkt til næste bestyrelsesmøde.

 1. Lokalafdelingen frem til årsmødet i 2021. Aktiviteter/nøglepersoner
  a) arrangementer (Deadline til Hørelsen er den 27.juli 2020):
  Besøg på Øregaard. Om muligt søndag den 27/9 kl. 13.30. Grete er ansvarlig. Medlemmer fra Lyngby-Tårbæk inviteres som gæster. PS: Alle Høreforeningens medlemmer kan deltage på lige vilkår.
  Besøg på SMK/Anne Anker. Internt arrangement, hvor bestyrelsen, strikkeklubben, bestyrelsen for Lyngby-Tårbæk og evt. andre udvalgte inviteres. Afholdes ultimo august på en hverdag. Det annonceres på lokal hjemmeside. Grete er ansvarlig.
  Ud at gå i november: Børnevenlig familietur med cafebesøg. Forslag: Rådvad med Rådvad Kro, Dyrehaven, Bernstorffparken og Dr. Louises Tehus. Peter undersøger om der kan gennemføres modelflyvning eller papirflyvning. Kirsten undersøger om vi kan få servering i Dr.Louises Thehus.
  Foredrag i Øregaardssalen på Gentofte Hovedbibliotek. Kasper Jørgensen inviteres til at tale o hørelse og demens. Der satses på afholdelse i okt/nov. Helle er ansvarlig. Efterfølgende er der truffet aftale om, at det afholdes den 23. november.
  Årsmøde og temamøde i 2021. Der satses på mandag den 8. februar 2021 kl. 17. Der afholdes et temamøde i forbindelse med årsmødet. Forslag til tema: Hjælpemidler, Head-set eller HA. Grete er ansvarlig.
  b) rådgivning. Individuel rådgivning og rådgivningscafe: Begge dele fortsætter som hidtil. Det afholdes 1.lørdag kl. 11-13 og 3.mandag kl. 16.30-18 – hver måned. Ændringer kan forekomme. Det afholdes på Hovedbiblioteket i Gentofte. Grete er ansvarlig.
  c) regnskab. Udsat.
  d)hjemmesiden. Peter er teknisk ansvarlig. Alle er individuelt ansvarlige for at arrangementer og andet bliver annonceret på hjemmesiden. Helle har foreslået, at liste med hørevenlige cafeer og spisesteder bliver tilgængelig på vores lokale hjemmeside. Helle anbefalede, at henvendelser til brugerne blev anbragt først og mest synligt.
  e) folder. Helle har udarbejdet udkast til en meget flot folder, der er omdelt. Der var enkelte ændringsforslag til teksten. Der er henvisning til vores lokale hjemmeside i folderen og der kommer ikke telefonnumre og navne i den. Helle er ansvarlig.
  f) strikkeklub. Næste gang er den 17. august kl. 13 hos Grete. Kirsten bager kage. Det er ikke aftalt, hvem der er ansvarlig for strikkeklubben.
  5: Lokalt DH-samarbejde. Udsat. Karin er ansvarlig.
  6: Brug af Frivilligcenteret. Udsat.
  7: Deltagelse i Regionsmøder (4 møder årligt). Udsat.
  8: Eventuelt og næste møde. Mandag den 21.september kl. 10 hos Helle.